Conversation

Making Your First Conversation

Making Your First Conversation

Listen to the Full Conversation in Normal Speed ⬇
AUDIO VIETNAMESE ENGLISH
Chào anh, anh tên là gì? Hello, what is your name?
Anh tên là John My name is John
Anh là John I am John
Anh bao nhiêu tuổi? How old are you?
Anh hai bảy tuổi I'm 27 years old
Anh sinh năm bao nhiêu? Which year were you born in?
Anh sinh năm chín hai I was born in 92
Anh là người nước nào? Which nationality are you?
Anh là người Mỹ. I’m American
Anh là người Anh hả? Are you British?
Đúng rồi, anh là người Anh. That’s right, I’m British
Không phải, anh là người Mỹ That’s not right, I’m American
Anh đến từ đâu? Where are you from?
Anh đến từ Mỹ I’m from the United States.
Anh đến từ bang Cali I’m from California State
Anh ở Việt Nam bao lâu rồi? How long have you been in Vietnam
Anh ở Việt Nam hai năm rồi I’ve been in Vietnam 2 years already
Anh đang sống ở đâu? Where are you living?
Anh đang sống ở Sài Gòn I’m living in Saigon.
Anh đang ở đâu? Where are you living (located at)?
Anh đang ở Quận 2 I’m living in district 2
Anh tính ở Việt Nam bao lâu? How long do you plan to stay in Vietnam?
Khoảng ba, bốn năm nữa About 3,4 more years