Conversation

Talking about Family

Talking about Family

Listen to the Full Conversation in Normal Speed ⬇
AUDIO VIETNAMESE ENGLISH
Gia đình anh có mấy người? How many people does your family have?
Gia đình anh có 5 người, ba, má, chị gái, em trai và anh. My family has 5 people, dad, mom, elder sister, younger brother and me.
Anh có mấy anh chị em? How many siblings do you have?
Anh có 1 em trai và 1 chị gái. I have 1 younger brother and 1 older sister.
Ba má anh bao nhiêu tuổi? How old are your parents?
Ba anh năm nay sáu mươi tuổi, còn má anh năm tư tuổi. My dad, this year 60 years old, and my mom 54 years old.
Ba má anh còn đi làm không? Do your parents still go to work?
Không. Ba má anh về hưu rồi. No. My parents already retired.
Trước đây ba anh làm gì? Previously what did your dad do?
Trước đây ba anh là bác sĩ. Ổng làm cho bệnh viện địa phương. Previously he was a doctor. He worked for the local hospital.
Má anh thích làm gì? What does your mom like?
Má anh thích nấu ăn và tập yoga. My mom likes to cook and practice yoga.
Chị gái và em trai của anh đang sống ở đâu? Where are your elder sister and younger brother living?
Chị gái anh vẫn đang sống ở Mỹ, còn em trai anh đang ở Sài Gòn với anh. My sister is still living in America, and my younger brother is living in Saigon with me.
Chị gái anh đang làm gì? What is your elder sister doing?
Chị gái anh là giảng viên ở một trường đại học. My elder sister is a lecturer at a university.
Anh có hay về thăm gia đình không? Do you often go back to visit family?
Có. Năm nào anh cũng về. I do. I go back every year.
Lúc anh về gia đình anh hay làm gì? When you come back, what does your family often do?
Má anh sẽ nấu tất cả món anh thích, rồi cả gia đình sẽ đi cắm trại. My mom would cook all the dishes I like, then the whole family would go camping.