Conversation

Talking about Movies

Talking about Movies

Listen to the Full Conversation in Normal Speed ⬇
AUDIO VIETNAMESE ENGLISH
Anh thích coi phim gì nhất? What movie do you like to watch the most?
Anh thích coi phim Xmen nhất. I like to watch Xmen the most.
Anh thích nhân vật nào nhất? Which character do you like the most?
Anh thích Magneto nhất. I like Magneto the most.
Anh thích coi phim của đạo diễn nào? You like to watch movies of which director?
Anh thích coi phim của đạo diễn Christopher Nolan. I like to watch movies of direction Christopher Nolan.
Anh thích coi thể loại phim gì? What type of movie do you like?
Anh thích coi phim hành động và kinh dị. I like to watch action and horror movies.
Anh hay coi phim ở nhà hay ở ngoài rạp? Do you often watch movie at home or outside at the cinema?
Anh hay coi phim ở nhà. I often watch movie at home.
Anh hay coi phim ở đâu? Where do you often watch movie at?
Anh hay coi phim trên Netflix. I often watch movie on Netflix.
Anh coi phim bao lâu một lần? How often do you watch movie?
Hầu như tối nào anh cũng coi. Almost every night I watch.
Bây giờ anh đang coi phim gì? Right now what movie are you watching?
Anh đang coi sê-ri phim Stranger Things. I'm watching Stranger things movie series.
Anh hay đi coi phim bao lâu một lần? How often do you go to watch movie?
Anh hay đi một, hai lần một tháng. I often go 1,2 times a month.
Anh hay đi coi phim với ai? Who do you often go to watch movie with?
Anh hay đi với bạn, nhưng có lúc anh đi coi một mình. I often go with friends, but sometimes I go to watch alone.